Een blik terug op 2020

Een blik terug op 2019

han7

Dit jaarverslag gaat over een jaar van aanpassen en aanpakken. Het was een jaar om nooit te vergeten. Naast veel menselijk leed, heeft de coronacrisis grote gevolgen voor de economie wereldwijd. Wat is de invloed van de pandemie geweest op ons pensioenfonds? Is het ons gelukt om een verlaging van de pensioenen te voorkomen? Hoe gaat het pensioenfonds bij het streven naar een duurzame wereld om met beleggen? Hebben wij ondanks alles koers kunnen houden?

 

Kijk en luister naar hoe onze voorzitter Han Jalink het afgelopen jaar eigenlijk heeft ervaren. Hij blikt in de video niet alleen terug, maar ook vooruit.

Han Jalink voorzitter

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in 2020?

De corona­crisis had grote gevolgen voor de economie en de financiële situatie van het pensioenfonds. In het voorjaar daalde de dekkingsgraad zo sterk dat het crisis­plan in werking is gesteld. Gelukkig herstelden de financiële markten zich, waardoor wij het jaar hebben afgesloten met een positief rendement.

Wij zijn erin geslaagd om alle uitkeringen tijdig te blijven verzorgen en verlaging van de pensioenaanspraken in 2021 te voorkomen.

De website, het portaal (Mijn pensioen) en de digitale communicatie zijn in 2020 uitgebreid en verbeterd. We hebben deelnemers via een webinar kennis laten maken met de mogelijkheden van het portaal.

De overeenkomsten met beide werkgevers en met onze pensioenuitvoerder Achmea Pensioenservices zijn succesvol verlengd met drie jaar.

  • De beschikbare premieregeling (BP-regeling) is in 2020 toekomstbestendig gemaakt:
    • vanaf 2021 wordt het kapitaal van een deelnemer individueel belegd in plaats van in de collectieve portefeuille. Daarmee is het kapitaal persoonlijker gemaakt en kan hier ook gerichter over gecommuniceerd worden.
    • vanaf 2021 passen we de neutrale lifecycle aan en voeren we voor de defensieve – en offensieve risicoprofielen ook lifecycles in. Het beleggingsrisico wordt in de nieuwe lifecycles stapsgewijs afgebouwd, afhankelijk van het door de deelnemer gekozen risicoprofiel. We doen dit voor een betere afbouw van de risico’s als de pensioendatum dichterbij komt.

Het beleggingsbeleid met doelstellingen en overtuigingen is herijkt. En we hebben de uitgangspunten van duurzaamheid verder aangescherpt.

De levensverwachting die we gebruiken voor het vaststellen van onze pensioenverplichtingen is geactualiseerd.

Het premiebeleid is zo bijgesteld dat we blijven voldoen aan de principes van evenwichtige belangenafweging.

Zo bouw je bij ons pensioen op

De pensioenregeling van Pensioenfonds APF geldt voor alle medewerkers van AkzoNobel en Nouryon in Nederland. Het pensioen dat je opbouwt is gebaseerd op het salaris dat je bij je werkgever verdient.

 

De lage rente maakt het aankopen van pensioen duur. De financiële positie van het pensioenfonds is hierdoor in 2020 verslechterd. Ook moet hierdoor meer premie betaald worden voor dezelfde pensioenopbouw. Of kan er minder pensioen opgebouwd worden voor dezelfde premie. De pensioenpremie bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. Na raadpleging van de sociale partners is ervoor gekozen om de in de cao afgesproken premie niet te verhogen. Om de huidige en toekomstige belangen van alle deelnemers te waarborgen, is de consequentie dat het bestuur helaas moest besluiten om de pensioenopbouw voor het jaar 2020 te verlagen van 1,875% naar 1,618%.

Lees verder

Inzicht in je pensioen

Begin 2020 is onze website vernieuwd. Daarnaast lanceerden we het digitale pensioenportaal Mijn pensioen. Eén plek voor jouw pensioen bij Pensioenfonds APF.

 

Het was nog nooit zo makkelijk om te ontdekken hoe je pensioen ervoor staat. En dat gemak bouwen we steeds verder uit.

 

Afhankelijk of je pensioen krijgt, pensioen hebt opgebouwd of nog pensioen opbouwt kun je in Mijn pensioen:

je verwachte toekomstige uitgaven en inkomsten berekenen;

je pensioen plannen;

je pensioengegevens bekijken;

veranderingen doorgeven;

alle post over je pensioen bekijken;

zien en berekenen welke veranderingen in je leven effect hebben op je pensioen;

vanaf 60 jaar online je pensioen aanvragen.

Kijk je voor het eerst op Mijn pensioen? Controleer dan ook even je gegevens en die van je eventuele partner. En heb je jouw privé e-mail geregistreerd? Dat is belangrijk om je te kunnen (blijven) bereiken.

Onze financiële situatie in 2020

 

Corona maakte 2020 een uitzonderlijk jaar. Wereldwijd kreeg de economie een stevige klap te verwerken. Door de crisis die daarop volgde kregen we op het einde van het eerste kwartaal te maken met flinke negatieve rendementen. In het vierde kwartaal van 2020 lieten de financiële markten – mede dankzij steunpakketten van de overheden – hun veerkracht zien en dit herstel heeft ervoor gezorgd dat wij het jaar hebben kunnen afsluiten met een positief rendement.

 

Door veel geld in de economie te stoppen daalde de rente naar een laagterecord. Dat is voor pensioenfondsen niet goed. Als je een hypotheek nodig hebt om een huis te kopen, is zo’n lage rente heel welkom. Bij pensioenfondsen werkt het precies andersom. Hoe lager de rente des te meer extra geld wij moeten reserveren om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De overheid bepaalt deze regels.

 

Je kunt onze financiële positie aflezen aan de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de voorafgaande 12 maanden. De dekkingsgraad is een soort thermometer die laat zien hoe financieel gezond we zijn. Hoe hoger die staat, hoe beter. De stand per eind november bepaalt of wij de pensioenen kunnen verhogen. Het is vooral de lage rente die onze dekkingsgraad naar beneden drukte. In 2020 is onze beleidsdekkingsgraad met 8% punten gedaald. Mede daardoor konden we de pensioenen niet verhogen en moesten we de waardeoverdrachten tijdelijk stopzetten.

 

De beleidsdekkingsgraad lag eind 2020 onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad en daarom hebben we in maart 2021 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. In het herstelplan staat beschreven hoe de financiële situatie in maximaal 10 jaar zodanig kan herstellen, dat de beleidsdekkingsgraad weer minstens op het vereiste niveau staat. We benoemen de elementen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de financiële situatie van het fonds, zoals de premie, de pensioenuitkeringen, eventuele verhoging of verlaging van de pensioenen, de rentestand en het verwachte beleggingsrendement. De Nederlandsche Bank heeft ons herstelplan inmiddels goedgekeurd.

 

Positief is dat onze beleggingen in 2020, ondanks alle corona-problemen, toch positief scoorden. Je leest er verderop meer over.

Lees verder

premie-inkomsten 2020

76,1 miljoen

2019: 79,1 miljoen

pensioenuitkeringen 2020

202,8 miljoen

2019: 205,8 miljoen

Premieverdeling werkgevers/werknemers

Werkgevers

80%

Werknemers

20%

Totaal

€ 76,1 miljoen

Pensioenen niet verhoogd in 2020

Door de uitbraak van corona veranderde de financiële positie van APF in de eerste helft van 2020 direct. De (actuele) dekkingsgraad daalde tijdelijk tot onder de kritische grens van 90%. Vanaf dat moment zat APF formeel in een crisissituatie. Alle aandacht van het bestuur ging uit naar het blijven verzorgen van de pensioenuitkeringen en het voorkomen van verlaging van de pensioenaanspraken.

Onze beleggingen in 2020

We beleggen je pensioenpremie. Dat doen we omdat sparen niet genoeg oplevert. Maar we zijn niet uit op een zo hoog mogelijk rendement. Dat zou te riskant zijn. Wij beheersen de risico’s door bewuste keuzes te maken. Voor de periode 2021-2025 is het doel om jaarlijks een rendement (na kosten) te halen van tenminste 3%. Net zoals in 2019 lukte dat ook in 2020.

Het resultaat kwam uit op 4,8%.

Het resultaat kwam uit op 4,8%.

Samenstelling beleggingsportefeuille

Toetsing beleid

Hoe en aan wie leggen we verantwoording over het beleid af?

Raad van toezicht

Het intern toezicht wordt uitgevoerd door de raad van toezicht. De raad kijkt onder meer naar missie, visie en strategie, beheersmaatregelen, risicomanagement, beleggingen en evenwichtige belangenafweging. Hun oordeel over 2020 is te lezen in het jaarverslag.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan adviseerde in 2020 positief over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes. Lees meer over de rol en de taken van het verantwoordingsorgaan.

Beleggingsbeleid

Voor onze beleggingen werken we nauw samen met deskundige beleggingsprofessionals. Onze beleggingscommissie is verantwoordelijk voor het monitoren van de financiële risico’s en de uitbesteding van het vermogensbeheer. In het jaarverslag lees je meer over het beleggingsbeleid 2020. Op de website vind je meer over ons algemene beleggingsbeleid.

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten

Het externe toezicht is in handen van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). DNB richt zich op de financiële zekerheid dat de voorwaardelijk toegezegde pensioenen ook uitbetaald kunnen worden. De AFM houdt toezicht op de communicatie over de pensioenaanspraken.

Duurzaam beleggen

In 2020 hebben we onze visie op duurzaam beleggen verder aangescherpt. Duurzaam beleggen is bij APF een volwaardig onderdeel van ons beleggingsbeleid. Naast rendement, risico en kosten beoordelen we elke belegging ook op duurzaamheid.

Pensioen is belangrijk; het is je inkomen voor later. Het is belangrijk dat onze deelnemers van hun pensioen kunnen genieten in een wereld die goed leefbaar is. Daar dragen we aan bij door duurzaam te beleggen. Belangrijkste doelen daarbij zijn: zorgen voor goede gezondheid, welzijn en kwaliteitsonderwijs, milieu en klimaat en het bestrijden van armoede en honger.

Meer over hoe we duurzaam beleggen verder hebben vormgegeven lees je in het jaarverslag.

Over ons

Pensioenfonds APF is het pensioenfonds voor alle (oud-) medewerkers van AkzoNobel en Nouryon. Onze missie is een waardevast pensioen te realiseren voor alle (oud-)medewerkers van AkzoNobel en Nouryon, door:

Versterken

het versterken van de financiële positie om toeslagen te kunnen verlenen

Pensioenresultaat

het behalen van een zo hoog mogelijk pensioenresultaat binnen aanvaardbare risico’s

BELANGENAFWEGING

evenwichtige belangenafweging voor alle stakeholders

Kosten

het voeren van een kostenefficiënte en risicobewuste werkwijze en organisatie

Duurzaam

een maatschappelijk verantwoorde uitvoering en beleggingsbeleid

Communicatie

heldere, juiste, tijdige en evenwichtige communicatie

Wet- en regelgeving

proactief voldoen aan wet- en regelgeving

Onze vier strategische doelstellingen zijn:

Tevreden deelnemers

Ontwerpen en implementeren toekomstbestendige pensioenregelingen

Realiseren waardevast pensioen

Versterken vernieuwingskracht

Door een proactief bestuur blijven wij innoveren waardoor Pensioenfonds APF waarde blijft toevoegen voor huidige en toekomstige deelnemers. Op de website lees je meer over onze organisatie en de missie, visie en strategie.

Vooruitblik

In het voorjaar van 2021 is het vaccinatieprogramma wereldwijd uitgerold. De verwachtingen over het herstel van de economie zijn hooggespannen. In de eerste maanden van 2021 zien we dit al terug in de gestegen rente. Voor ons is dat goed nieuws. Dat is af te lezen aan de dekkingsgraad die laat zien hoe financieel gezond we zijn. Die verbeterde de eerste maanden van 2021 aanzienlijk. We hebben goede hoop dat onze financiële gezondheid genoeg herstelt om op het vereiste niveau te komen.

Wat er verder speelt in 2021 en de jaren daarna is de uitrol van het nieuwe pensioenstelsel. Eind 2020 ging de Wet Toekomst Pensioenen naar de Tweede Kamer. De invoering gaat in stappen. Maar uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt. We houden je op de hoogte over de komende ontwikkelingen.

©2021 PENSIOENFONDS APF